PBData-F 融合数据库一体机
PBData-F 融合数据库一体机是在 PBData-V 的基础上对计算与存储资源做了进一步融合,在逻辑架构不变的基础上大幅简化了硬件的管理与维护。PBData-F 根据扩展性可分为基础版和扩展版。
PBData-F 融合数据库一体机
典型配置

PBData-F 融合数据库一体机浏览次数:452

PBData-F 融合数据库一体机是在 PBData-V 的基础上对计算与存储资源做了进一步融合,在逻辑架构不变的基础上大幅简化了硬件的管理与维护。考虑到每个节点同时承担计算和存储节点,在数据服务中需要同时承担“访问”与“被访问”两种角色;融合部署方式对于大规模集群下可以有效的提高硬件资源的使用率,极大的降低整体部署成本,PBData-F 根据扩展性可分为基础版和扩展版。


F.png                应用场景

                l  中小型核心数据库                                                

                l  中大型核心数据库低成本容灾

                l  小型机 + 集中存储替代       

          

                核心优势

                l  计算存储融合,减少硬件投入,降低成本

                l  融合节点优先本地读取,提供更好读能力

                l  基础版无内部交换设备,进一步降低成本

                l  全冗余架构,提供高可靠业务保障F1.png

F2.png

                                                                                                                                                                         *以上为典型型号配置,仅供参考